ملاردی ها

اين وبلاگ به تاریخ و فرهنگ و مسائل اجتماعی ملارد می پردازد

 

حاکم ناحيه شهريار قديم در اواسط قرن دهم

 

معين الدين محرابي

 

http://malardiha.blogfa.com

 

 

ناحيه شهريار قديم عبارت است از: شهرستان شهريار، شهرستان رباط کريم، شهرستان ملارد، شهرستان قدس و برخي از روستاهاي پيرامون کرج همچون مردآباد و . . . که اکنون در شهرستان کرج قرار گرفته است.

 

يکي از حاکمان ناحيه شهريار قديم در اواسط سده دهم قمري منشي بوداق قزويني نام داشت. وي در سال ۹۱۶ قمري ولادت و در فاصله سال هاي ٩٣٠ تا ٩٤٠ قمري يعني در عهد شاه تهماسب اول صفوي به عنوان محرر به امور ديواني راه يافت. و ی بعدها  از جمله ملازمان بهرام ميرزا پسر شاه اسماعيل اول صفوي گردید.

 

منشی بوداق به مدت سه سال و آن نيز در فاصله سال هاي ٩٤٠ تا ٩٥٠ قمري از طرف بهرام ميرزا پسر شاه اسماعيل اول صفوي به حکومت شهريار منصوب گرديد.

 

منشي بوداق نويسنده کتاب چهار جلدي «جواهرالاخبار» است که کتابي فارسي در تاريخ عمومي است. مطالب اين کتاب از آفرينش عالم و آدم آغاز و تا دوران شاه اسماعيل دوم صفوي که حکومتش از سال ۹۸۴ تا ۹۸۵ دوام داشت، امتداد مي يابد. وي اين کتاب را در سال ٩٨٤ به شاه اسماعيل دوم صفوي اهدا نموده است.

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم تیر 1391ساعت   توسط معين…الدين محرابي  | 

 

عيـد نـوروز در ملارد قديم

 

معين الدين محرابي

 

http://malardiha.blogfa.com

 

مراسم عيد نوروز

ملارديها در استقبال از عيد نوروز بسيار فعال و شادمانه عمل مينمودند. زنان علاوه بر گردگيري و رُفت و روب خانه، جامههاي نو براي خود و اهالي خانه تهيه ميديدند و از ده روز مانده به عيد، سبزه ميگذاردند. يعني بذري همچون گندم، عدس، ماش، شاهي و خاکشير را خيس ميکردند تا سبزه آنرا در زمان تحويل سال در سفره هفتسين بگذارند.

 

چهارشنبه سوري

اهالي ملارد قديم در غروب آخرين سهشنبه سال که به آن چهارشنبه سوري گفته ميشد، چندين پُشته هيزم تهيه کرده، جلوي خانههاي خود روشن ميکردند و چندين خانهي همجوار جمع شده و پس از آرزو نمودن، يکي يکي از روي آن ميپريدند.

 

يادآور ميشود اهالي ملارد قديم بر اين باور بودند که روشن کردن آتش در شب آخرين چهارشنبه سال از نشانههاي قيام حضرت مختار عليه دشمنان و قاتلين حضرت حسين (ع) و يارانش بوده است.

 

 

مراسم قاشقزني

 چند روز مانده به عيد نوروز، مراسم قاشقزني اجرا ميگرديد و صاحبخانهها در حد وُسع خود به کساني که قاشقزني راه انداخته بودند خوراکي و نقل ميدادند.

 

سمنو پزان

پيش از فرا رسيدن عيد نوروز، اهالي ملارد اقدام به سمنوپزي ميکردند و آن برپايه نذر يکي از اهالي شکل ميگرفت.

 

خانوادهها براي سهيم شدن در اين نذر، ابتدا آرزو کرده و سپس مقداري آرد به خانهاي که در آن سمنو پخته ميشد ميفرستادند و از شب تا صبح با به هم زدن آن، مانع از ته گرفتن سمنو ميشدند.

 

براي اينکه آرزوهاي همه برآورده شود مقداري بادام پوست نشده نيز درون سمنو ميريختند تا در هنگام پخش سمنو نصيب اين و آن شود و اعتقاد داشتند کسي که بادام نصيبش ميشود بايد ابتدا آرزو کرده و سپس اقدام به شکستن بادام و خوردن آن نمايد تا به آرزوهايش برسد.

 

سفره هفت سين

پارچهاي نو در قطع مربع يا مستطيل بر روي زمين گسترده ميشد و وسايل هفت سين شامل: سيب، سنجد، سمنو، سير، سکه، سماق و سبزه درون آن گذارده ميشد و علاوه بر آن در اين سفره، قرآن، آينه، گلاب، نقل، شيريني، کلوچه و تخممرغهاي رنگي نيز قرار داده ميشد.

 

يکي از مراسم معمول ايام عيد نوروز، پختن تخم مرغ و رنگ کردن آنها به رنگهاي قرمز، زرد، بنفش، آبي و رنگهاي ديگر بود.

 

براي رنگ قرمز از روناس؛ رنگ زرد از کاه؛ و رنگ بنفش از پوست پياز استفاده ميکردند. در همه خانهها يک سبد بزرگ يا کوچک تخم مرغ رنگ کرده در سر سفرهي هفت سين ميگذاردند و هنگامي که کسي به عيد ديدنيشان ميرفت، يکي از عيديهايي که به همديگر و بخصوص به بچهها ميدادند، تخم مرغ بود.

 

تخم مرغ بازي

يکي از بازيهاي ايام عيد نوروز تخم مرغ بازي بود و تخم مرغ بازي، بزرگ و کوچک نميشناخت، چرا که همه در اين بازي شرکت ميکردند و اين بازي به چند طريق انجام ميگرفت:

ـ سر يک تخم مرغ به سر تخم مرغ ديگر زده ميشد.

ـ ته يک تخم مرغ به ته تخم مرغ ديگر زده ميشد.

ـ سر يک تخم مرغ به ته تخم مرغ ديگر زده ميشد.

در اين بازي برنده کسي بود که تخم مرغ او شکسته نشود.

 

عيد ديدني

پس از تحويل سال، عيد ديدني آغاز ميگشت. در روزهاي اول سال نو، بزرگترها در خانه ميماندند تا کوچکترها به ديدنشان بروند و پس از آن، بزرگترها بازديد پس ميدادند.

 

کسي که به عيد ديدني ميرفت از گرفتن عيدي بينصيب نميماند زيرا عيدي دادن يکي از وظايف مهم هر خانواده ملاردي بود. عيديها شامل کلوچه، جوراب و تخممرغ بود و کساني که وضع مالي مناسبي داشتند علاوه بر عيديهاي ياد شده، پول نيز ميدادند.

 

مهمانان پس از خوردن شيريني و چند استکان چاي و گرفتن عيدي از جاي برخاسته به خانه ديگر ميرفتند و بر اثر کم جمعيت بودن ملارد، در همان يکي دو روز اول، همه کوچکترها از بزرگترها ديدن ميکردند و پس از آن نوبت بزرگترها بود که به ديدن کوچکترها بروند.

 

در ديد و بازديدهاي ملارد قديم به کسي که چپق ميکشيد، کيسهاي توتون نيز عيدي ميدادند.

 

پس از ديد و بازديدهاي رايج خانوادگي، ديد و بازديد ديگري نيز شکل ميگرفت و آن بدين صورت بود که ملاي محل راه ميافتاد و مردم نيز دنبال او به يکايک خانهها ميرفتند و مبارکباد سال نو را ميگفتند.

 

وقتي به عيد ديدني خانوادهاي ميرفتند اگر آن خانواده از وضع مالي خوبي برخوردار بود، همه کساني را که براي عيد ديدني آمده بودند به منزل دعوت ميکرد نيمي از افراد را در اتاق و نيمي ديگر را در حياط با چاي و شيريني پذيرايي ميکرد. اگر وضع مالي وي معمولي بود، يکي دو نفر از بزرگان براي چند دقيقه به داخل خانه ميرفتند و بقيه در کوچه ميماندند و جملگي با نُقل پذيرايي ميشدند.

 

دست آخر که به همهي خانهها رفته و مبارکباد عيد نوروز گفته ميشد، در کردآباد به خانه ميرزا عبدالرحيم ناصري و يا فردي به نام ابوطالب رفته و در آنجا مينشستند و تصميم ميگرفتند که در سال جديد چه کسي بايد حمامي، ناخورچي، گوگَل چران و سلماني ملارد باشد.

 

سيزدهبدر

صبح روز سيزدهبدر، اهالي به صورت چند خانوادهاي از خانه خارج شده به مزارع و يا باغهاي خود ميرفتند و با چاي نوشي و آجيل خوردن و با مصاحبت و تعريف از اينجا و آنجا و ساز و دهل زدن و کشتي گرفتن جوانان، شادي را در روح و روان خود زنده ميکردند.

 

مردها هيزم ميآوردند و عدهاي از زنها با قرار دادن چند سنگ بر روي هم، اجاقي سرِپا ميکردند و همانجا غذايي درست کرده با لذت بهاري ميخوردند. عدهاي نيز سبزيهاي صحرايي را که از خواص آن آگاهي داشتند جمع ميکردند و در نهايت، پيش از غروب آفتاب با خاطري آسوده به خانههاي خود باز ميگشتند.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم فروردین 1389ساعت   توسط معين…الدين محرابي  | 

 

تعبير اللغات

معين الدين محرابي

 

http://malardiha.blogfa.com

 

 

الانتخابات : آنچه دل کانديداها را قيلي ويلي نمايد.

السور : آنچه در ايام انتخابات به راه افتد.

البهتان: آنچه کانديداها به يکديگر گويند.

 

البازاري : آن که جز دروغ نگويد.

الحلال : آنچه جماعت بازاري ميل به خوردن آن ندارد.

الگراني: آنچه بازاريان را خوش آيد و مردمان را اندوه.

الخسيس : مالدار.

المحتکر : آن که از خدا نترسد.

 

الوقف : امري پسنديده که خيرش به کسي نرسيده.

الواقف: آن که نقد مال به خير و غير سپارد.

 

الرئيس: آن که با رشوه سر و سرّي دارد.

الکذب : گفته مديران و رؤسا را گويند.

الابله : آن که گفته مديران و رؤسا را باور نمايد.

الرشوه : کار ساز بيچارگان.

 

البانک : خيرخواه ثروتمندان و دشمن فقيران.

العابر بانک : طبل تو خالي.

الاسکناس : کاغذ بي ارزش را گويند.

الايران چک : همزاد اسکناس که پيوسته چهار شماره سمت راست آن در حساب نيايد.

 

النفت : آنچه تا حالا خيرش را نديدهايم.

البنزين : آنچه گراني همه چيز بسته به اوست.

 

البرق : آنچه در تابستانها گاهي هست و گاه نيست.

القبض برق: آتچه ديدنش به قبض روح مانند است.

 

الطبيب: دستيار ملک الموت

البيمار : تخته مشق اطبا.

 

الکشاورز : آن که همه ساله کار بي اجر و مزد انجام دهد.

الشهرداري : آن که با اغنيا راه مماشات دارد و با فقيران راه مخاصمت.

الوکيل : آن که حق را باطل گرداند.

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم خرداد 1388ساعت   توسط معين…الدين محرابي  | 

 

طرح مكانيزه جمع‌آوري زباله و تجهيز ناوگان موتوري

در شهر ملارد

 

 

شهردار ملارد گفت: در سال‌جاري اجراي طرح مكانيزه جمع‌آوري زباله و تجهيز ناوگان موتوري در ملارد انجام مي‌شود.

 

جليل پورسليم در گفتگو با خبرنگار فارس، ميزان اعتبارات اين دو طرح را ۶ ميليارد ريال عنوان كرد و ادامه داد: اين اقدامات در راستاي توسعه خدمات‌رساني به مردم و همچنين به روز كردن امكانات شهري در اين منطقه است.

 

شهردار ملارد ادامه داد: بر اين اساس و با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در نظر داريم با احداث ساختمان آتش‌نشاني مارليك با اعتباري بالغ بر ۴ ميليارد ريال و همچنين احداث بازار روز ثابت و موقت در نقاط مختلف شهر با اعتباري بالغ بر ۲ ميليارد ريال گام‌هاي اساسي را براي توسعه خدمات در ملارد برداريم.

 

پورسليم اجراي طرح تفرجگاه عمومي در بخشي از باغ ياحسيني ملارد به وسعت حدود ۱۵ هكتار، بوستان محلي در بخشي از باغ عمارت ملارد، احداث پارك ورزشي، احداث شهربازي كودكان در پارك‌هاي امام خميني ملارد قديم با اعتباري بالغ بر ۱۵ ميليارد ريال را از ديگر اقدامات شهرداري در سال‌جاري عنوان كرد.

 

وي اجراي پروژه‌هاي كمربندي شرق ملارد، اجراي پروژه بلوار كشاورز به طول تقريبي يك هزار متر و اجراي بلوار شهداي دانشجو به طول تقريبي ۸۰۰ متر را از ديگر طرح‌هاي شهرداري ملارد ذكر كرد.

 

شهردار ملارد در ادامه سخنان خود به مشاركت با سازمان قطار شهري،‌ شركت آب و فاضلاب و سازمان تربيت بدني براي احداث خط مترو، احداث تصفيه‌خانه فاضلاب شهري و حفر چاه و احداث سالن استخر و سوناي ورزشي اشاره كرد و گفت: با تمهيدات انديشيده شده اين پروژه‌ها با همكاري و مشاركت دستگاه‌هاي ذيربط و با اعتباري بالغ بر به ۱۸۰ ميليارد ريال اجرايي مي‌شود.

 

به گفته وي در سال گذشته از اعتبارات دولتي ۳ ميليارد ريال به شهرداري ملارد اختصاص پيدا كرد كه در پروژه‌هاي بهبود عبور و مرور شهري، احداث خانه فرهنگ، احداث سالن آتش‌نشاني هزينه مي‌شود.

 

خبرگزاري فارس

۲۰ / ۲ / ۱۳۸۸

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام اردیبهشت 1388ساعت   توسط معين…الدين محرابي  | 

 

افتتاح دو پارک جديد در شهر ملارد

 

 

http://malardiha.blogfa.com

 

 

با برداشته شدن بخشي از ديوارهاي دو باغ بزرگ « عمارت » و  « ياحسيني » و تبديل بخشي از اين دو باغ به پارک، شادماني و سرور شهروندان ملاردي فراهم گرديد.  

 

يادآور مي شود:

بخشي از باغ عمارت که از نخستين روزهاي سال جديد به صورت پارک درآمده است، همه روزه پذيراي انبوهي از مردم مشتاق و بخصوص خانواده هايي مي باشد که به همراه فرزندان خود به اين پارک مي روند.

 

در هفته جاري نيز بخشي از ديوارهاي باغ ياحسيني برداشته شد و در نتيجه، بخشي از اين باغ بزرگ به عنوان پارک مورد بهره برداري شهروندان ملاردي قرار گرفت.

 

مدير وبلاگ ملاردي ها، تشکر و سپاس خود را از شهرداري و شوراي شهر ملارد که با تلاش خود، موجبات آباداني و بالطبع رفاه شهروندان ملاردي را فراهم نموده اند، اعلام مي دارد.

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم اردیبهشت 1388ساعت   توسط معين…الدين محرابي  | 

 

از مولتي کولتور امروزي شهرهاي پيرامون تهران

تا مترو پليس ۲۸ ميليوني ده سال بعد

 

معين الدين محرابي

 

http://malardiha.blogfa.com

 

چنان که ميدانيم ساکنان بومي و نيمه بومي تمام شهرها و شهرک هاي پيرامون شهر تهران، از کرج گرفته تا آبعلي، فقط يک تا دو درصد مي باشد و مابقي ساکنان آن يعني ۹۸ درصد ديگر مهاجر مي باشند.

 

اکنون وقتي به شهر سه ميليون نفري  کرج نگاه مي کنيم، با يک مولتي کولتور روبرو هستيم که ساکنان بومي و نيمه بومي آن از يک درصد هم کمتر مي باشد. شهر ملارد نيز از اين قاعده مستثني نيست. اگر بخواهيم بوميان و نيمه بوميان آن را برآورد کنيم فقط با چند هزار نفر مواجه خواهيم شد.

 

بنا بر اين بايد گفت، ديگر کرجي، ملاردي، شهرياري و . . . به معناي بومي اصيل آن معنايي ندارد. از اينروست که مي بينيم عمده مشاغل اداري اين شهرها توسط کساني که به اين شهرها مهاجرت کرده اند انجام مي گيرد. زيرا آنان مکان زندگي خود را همان شهري مي شناسند که در آن زندگي مي کنند و خود را جداي از آن نمي دانند.

 

با نگاهي به شهرها و شهرک هاي پيرامون تهران به وضوح در مي يابيم که بيشتر کارکنان ادارات و سازمان هاي دولتي و نيمه دولتي، غير بومي هستند و حتي بيشتر کارکنان و کارگران مؤسسات خصوصي و کارخانه ها، غير بومي هستند. اين مسئله از آن جهت است که عمده ساکنان اين شهرها غير بومي هستند.

 

آيا نيم قرن پيش، اصلاً مکاني به نام فرديس، انديشه، مارليک، سرآسياب و . . . وجود داشت که بوميان آن معلوم باشد؟ تازه بخش قديمي شهر ملارد نيز که اکنون در حدود ۵۰ هزار نفر جمعيت دارد، اگر بخواهيم بوميان و نيمه بوميان آن را سرشماري کنيم، عددشان از چند هزار نفر تجاوز نخواهد کرد و همان چند هزار نفر را نيز اگر ريشه يابي دقيق کنيم، درخواهيم يافت که ريشه شان به شهرهاي ديگر کشيده مي شود که نشان مي دهد بوميان ملارد يعني کساني که لااقل پدرانشان از يک قرن پيش در ملارد ساکن شده باشند از چند صد نفر تجاوز نمي کند.

 

به پيش بيني جمعيت شناسان تا حدود ده سال ديگر از منطقه آبعلي تا آبيك يك مترو پليس ۲۸ ميليوني شكل مي‌گيرد كه از هم اکنون نگراني هايي در خصوص شيوه اداره و خدمات رساني به اين جمعيت بزرگ را پديد آورده است؛ ولي واقع امر اين است که اين مولتي کولتور از هم اکنون به رسميت شناخته شده است.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1388ساعت   توسط معين…الدين محرابي  | 

 

انتخاب نام براي وبلاگ، وبسايت، روزنامه و مجله

 

 

معين الدين محرابي

 

http://malardiha.blogfa.com

 

ديروز وقتي مطلب «پخته خواري در ملارد»، را مي نوشتم، جز راهنمايي به شيوه هاي درست و اصولي در بهره گيري از امکانات جديد جهان امروز که اخلاق نيز در آن رعايت گرديده باشد، هدف ديگري نداشتم. به عبارتي مي خواستم درست زندگي کردن را گوشزد نمايم.

 

از ميان ايميل هاي متعدد و محبت آميزي که از ديروز به دستم رسيده، ايميل يکي از دوستان نظرم را جلب کرد و آن اين که: «شايد گرداننده جوان آن سايت، بي تجربگي را چاشني نا آشنايي با فرهنگ لغات نموده و واقعاً نميدانسته چه اسمي براي سايت خود بگذارد».

 

مطلب اين دوست، جرقه اي در ذهنم ايجاد نمود و آن اين که اگر چنين است، بيايم و برخي عناويني را که مي تواند مورد استفاده براي وبلاگ، وبسايت، روزنامه و مجله باشد بنويسم تا کساني که مي خواهند فعاليتي در اين حوزه داشته باشند، با مشکل کمتري مواجه شوند.

 

از همينجا خدمت دوستاني که مي خواهند در شهر ملارد وبلاگ، وبسايت، روزنامه و مجله راه بيندازند و نميدانند نام آن را چه بگذارند، نام هاي متعددي را پيشنهاد مي نماييم.

 

آنچه در ذيل نوشته شده با پيش فرض انتخاب نام «ملارد» است، شما مي توانيد به جاي نام ملارد، از نام مارليک يا سرآسياب نيز استفاده کنيد.

 

 ملارد دات کام

ملارد سيتي

ملارد سيتي دات کام

ملارد اينفو

ملارد اينفو دات کام

سايت خبري ملارد

سايت ورزشي ملارد

سايت اطلاع رساني ملارد

ملارد پرس

ملاردستان

ملارد نيوز

ملارد آي تي

ملارد سنتر

ملارد وب

ملارد پل فيروزه

ملارد شهر گل و پونه

ملارد شهر درخت و نور

ملارد شهر سبزه و باغ

وبسايت ملارد

وبسايت ملارد دات کام

وبسايت ملارديان

خبرنامه الکترونيکي ملارد

ماهنامه الکترونيکي ملارد

آئينه ملارد

آرمان ملارد

آفتاب ملارد

آواي ملارد

ارمغان ملارد

اميد ملارد

بامداد ملارد

بهار ملارد

پرتو ملارد

پيام ملارد

پيام عترت ملارد

پيام غدير ملارد

پيک بهار ملارد

پيک جوانان ملارد

پيک سلامت ملارد

پيک سعادت ملارد

پيک ملارد

تابش ملارد

تارنماي ملارد

خورشيد ملارد

درخشش ملارد

رويش ملارد

ره آورد ملارد

ستاره ملارد

سپيده ملارد

سروش ملارد

شبستان ملارد

شکوه ملارد

شهروند ملارد

صبح ملارد

صداي ملارد

عاشقان علي بن موسي الرضا (ملارد)

عاشقان امام حسين (ملارد)

فرداي ملارد

ميثاق ملارد

نامه ملارد

نداي ملارد

نگاه ملارد

نيازمندي هاي ملارد

 

آذري هاي ملارد

نيشابوري هاي ملارد

همداني هاي ملارد

کردهاي ملارد

خوانساري هاي ملارد

و دهها شهر و قوم که مي تواند با پسوند ملارد شکل بگيرد.

 

با اميد به اين که بتوانیم با رعايت اخلاق، به حق و حقوق يکديگر خدشه اي وارد نسازيم.

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اردیبهشت 1388ساعت   توسط معين…الدين محرابي  | 

 

پخته خواري در ملارد

معين الدين محرابي

 

http:malardiha.blogfa.com

 

عبيد زاکاني در رساله دلگشا گويد: حاکم نيشابور، طبيب خود شمسالدين طبيب را گفت که من هضم طعام نميتوانم کرد، تدبير چه باشد؟ طبيب او را گفت: هضم شده بخور يعني بلعيده هاي اين و آن را بخور.

 

و این حکايت امروز جامعه ماست که عدهاي نوشتن نميتوانند پس کلمات هضم شده ي ديگران را مي بلعند و يا به عبارتي بهتر، پخته خواري مي کنند.

 

امروز متوجه شدم که سايتي به نام «ملارديها» پاي به عرصه وجود گذاشته است. از اين که سايتي براي ملارد توليد شده بود بسيار خوشحال شدم. ولي از اين که مي ديدم ، کسي آمده و دود چراغ نخورده مي خواهد در عرصه ي وب و آن هم با بهره گرفتن از نام اين و آن، براي تجارت خودش نان و آبي دست و پا کند، اصلاً خوشحال نشدم. زيرا با خود گفتم، وقتي فردي از انتخاب يک نام براي سايتي که راه انداخته عاجز مي ماند و ناگزير از خوردن بلعيده هاي اين و آن مي شود، چگونه مي تواند کار بزرگ و سودمندي انجام دهد.

 

راه دور نرويم و از همين ملارد خودمان مثال بزنيم:

 

ـ اگر پزشکي بيايد و نام خود را کيشان بگذارد تا از نام و عنوان و تجارب دکتر کيشان بهره بگيرد، چندش آور نيست؟

 

ـ اگر يک لبنيات فروش بيايد و نام لبنيات فروشي خودش را دشتي بگذارد تا از نام خوب و جا افتاده لبنيات دشتي که در شهر براي خود نامي باز کرده استفاده کند، خنده دار نيست؟

 

ـ اگر کسي بيايد و نام باغ خودش را باغ ياحسيني و يا باغ عمارت بگذارد موجبات استهزاء را فراهم نخواهد کرد؟

و . . .

 

به هر حال، از همينجا خدمت دوستاني که وبلاگ ملاردي ها را مورد عنايت خودشان قرار مي دهند عرض مي کنم: وبلاگ ملاردیها که بيش از يک سال از فعاليت آن مي گذرد، هيچ ارتباطي با گرداننده سايت ملارديها ندارد. همچنين مشاهده گرديد برخي از مطالب کتاب تاريخ ملارد را که از مدتها پيش در وبلاگ ملارديها گنجانده بودم، بدون هماهنگي با اينجانب در سايت مسبوق الذکر گنجانده اند، که عرفاً و شرعاً غير قانوني و غير اخلاقي است.

 

به  سر  مناره  اُشتر ،  رود  و  فغان  برآرد

که نهان شدم من اين جا ، مکنيدم آشکارا

 

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم اردیبهشت 1388ساعت   توسط معين…الدين محرابي 

 

اولياي امور شهرستان ملارد براي هدايت مردم به

نمايشگاه بين المللي کتاب چه برنامه اي تدارک ديده اند؟

 

http://malardiha.blogfa.com

 

 

 

 

 

بهتر  ز  کتـاب  در  جهان  ياري  نيست

در  غمکده ي زمانه  غمخواري نيست

هر لحظه  از  او  به گوشه ي  تنهايي

صد راحتي است و هرگز آزاري نيست

 

 

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ۱۶ تا ۲۶ ارديبهشت ماه امسال در مصلاي امام خميني (ره) برگزار مي شود.

 

اين نمايشگاه يک روز پيش از برگزاري، يعني امروز سه شنبه ۱۵ ارديبهشت، توسط رياست محترم جمهوري افتتاح خواهد گرديد.

 

در اين نمايشگاه، ۲۰۷ هزار عنوان کتاب از ۱۸۴۵ ناشر داخلي و ۱۵۰ هزار عنوان کتاب از ۱۴۰۰ ناشر خارجي از ۷۵ کشور جهان عرضه مي‌شود.

 

بنا بر تحقيقات انجام گرفته، نمايشگاه بي المللي کتاب تهران، در سال ۱۳۸۷با چهار ميليون و ۵۰۰ هزار بيننده، پربيننده ترين نمايشگاه کتاب در جهان شناخته شده است.

 

مصلاي امام خميني (ره) براي سومين سال متوالي ميزبان عاشقان کتاب خواهد بود. اين نمايشگاه علاوه بر ارتقاي کتابخواني در جامعه، فرصتي به دست مي دهد تا بازديدکنندگان بتوانند کتاب هاي مورد نظر خود را انتخاب کنند.

 

از ويژگي هاي اين رويداد فرهنگي که اکنون بيست و دومين سال خود را مي گذراند، نشان دادن ميزان گرايشات فرهنگي مسئولان نقاط مختلف سرزمين عزيزمان ايران است.

 

حال که بحمدالله و المنه شهر ملارد در جايگاه مرکز شهرستان ملارد قرار گرفته، شايسته است اولياي امور اين شهرستان، از سال آينده و سال هاي پس از آن، برنامه هاي متنوعي براي هدايت مردم به اين نمايشگاه تدارک ببينند.

 

يادمان باشد، رفاه و آباداني شهرستان ملارد، از جاده دانش و فرهنگ مي گذرد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم اردیبهشت 1388ساعت   توسط معين…الدين محرابي  | 

 

دشت هايي از گل هاي زيبا  در اخترآباد شهرستان ملارد

 

معين الدين محرابي

 

http://malardiha.blogfa.com

 

 

 

همه ساله از اواسط اردیبهشت تا اواخر خرداد، دامنه کوه ها و تپه های زیبای اختر آباد شهرستان ملارد پوشیده از گل هاي شقايق و انواع گل های زيبا می شود به گونه اي که زيبايي آن از دور دستها نیز چشم هر بينننده اي را خيره مي کند و آدمي را به سوي بهشتي زيبا و به ظاهر دست نيافتني مي کشاند.

 

براي ديدن دشت هاي روييده از گل هاي شقايق، امسال کمي زودتر از حد معمول يعني جمعه يازدهم ارديبهشت ۱۳۸۸ به همراه همسرم و تني چند از بستگان به اخترآباد شهرستان ملارد رفتيم. هنوز گل هاي شقايق، دامن دشت ها را با سرخي خود به بهشت رؤياها گره نزده بودند.

 

بنا بر اين، از ساکنان بومي اخترآباد، زمان رويش دقيق شقايق ها را پرسيديم. گفتند: دشت هاي اخترآباد، همه ساله از حدود بيستم ارديبهشت تا اواخر خرداد به شقايق مي نشيتند ولي امسال که هواي بهاري چند درجه سردتر از سال هاي گذشته است شايد بيشتر شقايق ها از اواخر ارديبهشت به گل بشينند.

 

دشت هاي محل رويش شقايق ها، اگرچه رنگ شقايق به خود نگرفته بودند ولي سرشار از گل هاي زيباي وحشي بودند. گل هايي که جز دست قدرت صانع بيکران هستي، هيچ موجودي را ياراي خلقت آن نيست.

 

وقتي پاي به اين دشت هاي پوشيده از گل مي گذاري، سرمست از رايحه دل انگيز گل هايي مي شوي که آدمي را به رؤيا و خيال مي برد که شايد خواب مي بينم.

 

شماري از گل هاي وحشي روييده در اين دشت هاي زيبا عبارت بودند از: بابونه، گل گاو زبان، سنبل بنفش، لاله سرنگون و... و مقدار کمي گل شقايق و بالاخره گل هاي زرد رنگ و زيبايي که نام آن را نميدانم ولي دشت هاي وسيعي را به خود اختصاص داده بودند.

 

آري، دشت هاي وسيع و زيباي اخترآباد شهرستان ملارد، همه ساله و در موسم بهار سفره خود را براي رويش گل هاي بهاري مي گسترند و چشم انتظار آمدن مسافران بهاري مي مانند.  

 

 دشتي از گل هاي زيبا در اخترآباد شهرستان ملارد

 

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اردیبهشت 1388ساعت   توسط معين…الدين محرابي  | 

 

 

نگاهي اجمالي به روند تقسيمات کشوري

ناحيه شهريار

 

معين الدين محرابي

 

http://malardiha.blogfa.com

 

 

ناحيه شهريار در سال ۱۳۰۱ شمسي با ۱۴۴ روستا و قصبه، و با جمعيتي بالغ بر هفده هزار و چهل و چهار نفر، يکي از ولايات تهران به شمار مي آمد که مرکزيت آن با دو روستاي مجاور هم يعني کرشته و علي شاه عوض بود. 

 

در سال ۱۳۱۰ شمسي، کشور عزيز ما ايران، داراي ۲۷ ايالت بود که يکي از اين ايالت ها تهران نام داشت. در اين سال، ايالت تهران داراي ۱۲ ولايت بود که يکي از اين ولايت ها شهريار نام داشت.

 

در تقسيمات کشوري سال ۱۳۱۶ شمسي، شهرستان  تهران در استان دوم قرار گرفت و ناحيه شهريار به مرکزيت روستايي به نام علي شاه عوض، يکي از بخش هاي شهرستان تهران تعيين گرديد.

 

با تشکيل استان تهران که مطابق قانون تقسيمات کشوري مصوب ۲۲ مهر ۱۳۲۶ تشکيل گرديد؛ ناحيه شهريار همچنان يکي از بخش هاي تهران باقي ماند تا اين که در بهمن سال ۱۳۳۳ بخش شهريار از تابعيت تهران خارج و به تابعيت شهرستان کرج درآمد و مرکز بخش شهريار يعني روستاي علي شاه عوض با جمعيتي کمتر از سه هزار نفر به عنوان شهر معرفي گرديد. چندي پس از آن، نام اين مکان يعني «علي شاه عوض» نيز تغيير يافته،  «شهريار» ناميده شد.

 

اين نيز گفته آيد که استان تهران که در سال ۱۳۲۶ تشکيل گرديده بود در تقسيمات کشوري سال ۱۳۴۰ منحل و در استان مرکزي ادغام گرديد که تا پيروزي انقلاب بر همين روال قرار داشت.  در سال ۱۳۵۷شمسي، بار ديگر به موجب‌ مصوبه شماره ۵۲۸/۶۲ ‌دولت‌، استان‌ تهران‌ به‌ مركزیت‌ شهر تهران‌ تشكیل‌ گرديد.

 

در سال ۱۳۶۵ شمسي‌، استان‌ تهران‌ یكی‌ از ۲۴ استان‌ كشور و مشتمل‌ بود بر شهرستان های‌ تهران‌، شمیرانات‌، ری‌، كرج‌، ورامین‌، دماوند، و قم‌.  در اين سال، بخش شهريار همچنان يکي از بخش هاي شهرستان کرج به شمار مي آمد.

 

در تقسيمات کشوري سال ۱۳۶۷، بخش شهريار با وسعتي معادل ۱۶۳۳ کيلومتر مربع به مرکزيت شهر «شهريار» از شهرستان کرج جدا و به صورت يکي از شهرستان هاي استان تهران با دو بخش رباط کريم و مرکزي تشکيل گرديد.

 

در تقسيمات کشوري سال ۱۳۷۵ بخش رباط کريم با وسعتي معادل ۳۰۴ کيلومتر مربع از شهرستان شهريار انتزاع و به صورت يکي از شهرستان هاي استان تهران درآمد و شهرستان شهريار به سه بخش ملارد، قدس و مرکزي تغيير يافت.

 

از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۸ شهرستان شهريار با وسعتي حدود ۱۳۲۹ کيلومتر مربع با سه بخش ملارد، قدس و مرکزي در جغرافياي ايران نمود عيني داشت تا اين که در تقسيمات کشوري سال ۱۳۸۸ دو بخش ملارد و قدس نيز از آن منتزع و هر يک به صورت شهرستاني مستقل در استان تهران قرار گرفتند.

 

شهرستان ملارد به مرکزيت شهر ملارد با دو بخش مرکزي و صفا دشت و شهرستان قدس به مرکزيت شهر قدس آخرين تقسيمات در ناحيه شهريار به شمار مي آيند.

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم اردیبهشت 1388ساعت   توسط معين…الدين محرابي  | 

 

 

بخش ملارد شهرستان شد

 

روز چهارشنبه دوم ارديبهشت ۱۳۸۸ پايگاه اطلاع رساني دولت خبر داد:

هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت کشور با 18 تغيير و اصلاح در تقسيمات کشورى استان تهران و گلستان موافقت نموده است.

بر اساس اين مصوبه که از سوى دکتر پرويز داودى، معاون اول رئيس‌جمهور براى اجرا ابلاغ شده است؛ دو بخش از سه بخش شهرستان شهريار يعني بخش قدس و بخش ملارد ارتقا يافته و در جايگاه شهرستان قرار گرفته و به تابعيت استان تهران درآمده اند.

 

بنا بر اين گزارش، هيئت وزيران به پيشنهاد وزارت کشور با ايجاد شهرستان قدس به مرکزيت شهر قدس در تابعيت استان تهران موافقت کرد.

 

همچنين بر اساس اين مصوبه، هيئت وزيران به پيشنهاد وزارت کشور با ايجاد شهرستان ملارد به مرکزيت شهر ملارد از ترکيب بخش‌هاى مرکزى و صفادشت در تابعيت استان تهران موافقت نموده است.

 

 

 

 

 

بخش ملارد به

شهرستان ملارد

ارتقا يافت

http://malardiha.blogfa.com

 

 

ارتقاي بخش ملارد به شهرستان ملارد را به يکايک اهالي این شهرستان تبريك مي گوييم.

 

سرانجام پس از سال…ها سيطره اداري شهرستان شهريار بر بخش ملارد و به نوعي عقب نگاهداشتگي اين بخش نسبت به مرکز شهرستان؛  ملارد توانست در جايگاه واقعي خود قرار بگيرد.

 

اين موفقيت مرهون تلاش هاي مستمر شوراي شهر ملارد و رياست محترم آن جناب آقاي عارف اکبري و نيز پيگيري هاي نماينده شهرستان آقاي حسين گروسي است. در اينجا لازم است تا سپاس خود را از آقاي حسين گروسي و نمايندگان شورا و و ديگر عزيزاني که در ارتقاي اين بخش تلاش نموده اند همچون شهردار و امام جمعه محترم ملارد اعلام نماييم.

 

اکنون وظيفه بزرگي بر دوش مسئولان شهرستان ملارد قرار گرفته و آن اين که اين شهرستان را از هر نقطه نظر در جايگاه واقعي خود قرار دهند؛ جايگاهي که سال ها از داشتن آن مضايقه شده است.

 

خداوندا شهرستان ملارد را از آفت جاه طلبي و فرصت طلبي کساني که فقط به خود مي انديشند و جز بندگي پول و ثروت، انديشه اي در سر ندارند، مصون بدار! آمين يارب العالمين.

 

مدير وبلاگ ملاردي ها

 

 

 

 

 

تبريک آقاي عارف اکبري

 

آقاي عارف اکبری رئیس شورای اسلامی شهر ملارد در مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر ملارد با اشاره به مصوبه هیئت دولت اعلام کرد : شهرستان ملارد به مرکزیت شهر ملارد از ترکیب بخش های مرکزی و صفادشت در تابعیت استان تهران ایجاد شد.

 

وی ضمن اظهار خوشحالی و تبریک به شهروندان فهیم شهر ملارد از زحمات همه مسئولین امر خصوصا اعضای محترم شورای اسلامی شهر ملارد ، امام جمعه محترم و معزز شهر ملارد - نماینده محترم شهرستان و شهردار محترم و مسئولین محترم وزارت کشور تقدیر و تشکر نمود.ایشان با عنایت به خبر خوشحال کننده فوق اظهار امیدواری نمود شهرستان ملارد در آینده ای نه چندان دور شاهد تحولات بسیار بزرگ و مثبت باشد.

 

به نقل از: پايگاه اطلاع رساني شوراي اسلامي شهر ملارد

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388ساعت   توسط معين…الدين محرابي  | 

مطالب قدیمی‌تر